fbpx
  • No products in the basket.

Std-11-இந்திய பொருளாதாரம் சுதந்திரத்திற்கு முன்னும் பின்னும்

தமிழ்நாட்டின் மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடுகளும் அவற்றை தேசிய மற்றும் பிற மாநிலங்களுக்கான குறியீடுகளுடன் ஒப்பாய்வும் - தமிழகத்தின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு சமூக மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களின் பங்களிப்பு
 

TNPSC Materials

Group 1 Courses

© TNPSC.Academy | All Rights Reserved.