• LOGIN
  • No products in the basket.

Login

வகுப்பு 11 – பாஸ்கல் விதி, ஸ்டோக்ஸ் விதி, மேற்பரப்பு இழுவிசை

விசை, இயக்கம் மற்றும் ஆற்றல் - வகுப்பு 11 - பாஸ்கல் விதி, ஸ்டோக்ஸ் விதி, மேற்பரப்பு இழுவிசை

பாஸ்கல் விதி

ஸ்டோக்ஸ் விதி

மேற்பரப்பு இழுவிசை

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
© TNPSC.Academy
Loading...